Aus dem "Wiener Wörterverzeichnis"

zruck  Mundart Gedicht - Wiener Wörterverzeichnis

Wann's wo auf der Stroßn gehngan
und di Leut net recht verstengan
san's ka echtes Weanakind,
drum huachens zua und lernans gschwind.

A Kramuri is a Klumpat,
a Kraffelwerk des is a Kram.
Und wann's irgendwo recht pumpert,
mir a Remasuri ham.
Wer an Hieb hat, der is autrenzt,
des is des söbe wia a Klaumsch.
Wann' s das Pappenhoidn augwenst,
gem' s da überall an Raumsch
Zagt si manchmoi ana nodig,
zaunt er um an jeden Netsch.
Steigst in Gatsch wern' d’ Tricherln kotig,
Gschropp haßt ma an Pamperletsch.
Hast a Masn, kommst weit firi,
kriagst an Gachen, kommst in´d Rahsch.
Nudeldrucker san recht siri,
Schmäh frisst nur a tote Gaß.
Bist recht potschert, bist ein Tatschker.
Zu an Dodl sagt ma Depp.
In der Pfeif'n is der Motschka.
Pepsch haßt Josef oder Sepp.
A Pantscherl is a Gschpusi.
Hast zwa Linke, bist a Bäck.
A Pahöl is lang ka Musi.
Hast ka Moß, so bist im Eck.
Duast den Gangerl kennalerna,
Reißt a Bankl, dann is aus.
Dann erst streckt der letzte Weana,
znepft und zlegt d'Patschn aus.